บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอ  (iRPC)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอ (iRPC)

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 18/10/2014, 21:39, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เขตประกอบการ ไอ อาร์ พี ซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอ  (iRPC)  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) iRPC หรือ “ไออาร์พีซี” (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อปี พ.ศ. 2521 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทฯ มหาชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เริ่มผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายในปี 2525 และได้ขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นรวมทั้งขยายโรงงาน และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ต่อมาบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาท เมื่อปี 2540 บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2543 และประสบความสำเร็จ ในการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

ปัจจุบันบริษัทบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการดำเนินการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น ท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า

iRPC logo

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

สถานที่ติดต่อบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) iRPC
ที่อยู่ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 611333, 613571-80
แฟกซ์ (038) 612812-3
website : www.irpcpetroleum.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ