บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED(SAT)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED(SAT)

หมวดหมู่: นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด, 28/10/2014, 14:48, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED(SAT)  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ เพลาข้าง (Axle Shaft) มีโรงงานตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ต่อมาในปี 2547 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 226 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วันที่ 3 สิงหาคม 2553 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ล้านบาท รวมเป็น 340 ล้านบาท จากการเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 25 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 15 ล้านบาท ในวันที่ 6 กันยายน 2553 และจำนวน 24,923,287 บาท ในวันที่ 22 กันยายน 2553 รวมเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 339,923,287 บาทบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันมีบริษัทย่อย 5 บริษัท คือ
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (“BSK”)
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (“SBM”)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (“ICP”)
บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จำกัด (“SIJ”)
บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (“SFT”)

สถานที่ติดต่อบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED(SAT)
เลขที่ 300/10 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่1 ตำบลตาสิทธิ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร. 03895 9065-72
แฟกซ์. 03895 9064
website : www.satpcl.co.th

แผนที่บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED(SAT)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ