โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY  LIMITED

โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 01/04/2015, 18:10, ชม: 0 ครั้ง

โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็น ภายใต้ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP – Independent Power Producer) ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ และธุรกิจพลังงานทดแทน มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,187.55 เมกะวัตต์, ไอน้ำ 1,206 ตันต่อชั่วโมง, น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 5,482 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็น 3,400 ตันความเย็น โดยบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ โกลว์ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี จีดีเอฟ สุเอซ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 69.11% (ณ เดือนธันวาคม 2555)บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,525 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยโรงไฟฟ้าในธุรกิจนี้ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมโกลว์ ไอพีพี ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี, โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเก็ค
โค่-วัน โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชนิดซุปเปอร์คริติคอลบอยเลอร์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด จังหวัดระยอง และโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยเหาะ ตั้งอยู่ที่แขวงอัตถะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำหรับธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจำนวนมากกว่า 30 หน่วย มีกำลังการผลิตไฟฟ้า รวม
1,661 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 1,206 ตันต่อชั่วโมง น้ำสะอาดและน้ำปราศจากแร่ธาตุ 5,482 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็น 3,400 ตันความเย็น โดย
จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP – Small Power Producer) และ
จำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็นให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคม
อุตสาหกรรมใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มลูกค้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง

ในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทน เราได้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โกลว์ พลังงาน โซล่าร์ เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่ง
ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในจังหวัดระยอง

ความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทโกลว์ เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า และส่งผลดีต่อประเทศไทยโดยรวม นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นใน
การพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้กลุ่มบริษัทโกลว์และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนตลอดไป

สถานที่ติดต่อบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
โรงไฟฟ้า เก็คโค่-วัน ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 38698 400-10
โทรสาร : 0 38684 789
เว็ปไซต์ : http://www.glow.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ