บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Vinythai Public Co.,Ltd.

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Vinythai Public Co.,Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 02/04/2015, 14:21, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Vinythai Public Co.,Ltd. บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชั้นนำในประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ในปีพ.ศ.2532 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่สองราย ได้แก่ โซลเวย์ ไวนิล โฮลดิ้ง เอจี และบริษัท ปตท. โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีโรงงานผลิตขนาด250 ไร่ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วีนิไทยผลิตและจำหน่ายผงพลาสติพีวีซี โซดาไฟ และอีพิคลอโรไฮดรินให้แก่ลูกค้าทั่วทวีปเอเชีย บริษัทฯ ภูมิใจที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับด้วยมาตรฐานที่ทันสมัย มีคุณภาพระดับโลก ควบคู่ไปกับบริการที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นด้านการจัดการคุณภาพโดยรวม(Total Quality Management (TQM) วีนิไทยมีพนักงานจำนวนประมาณ 470 คน บริษัทฯ ตระหนักถึงศักยภาพของบุคลากรและจัดให้มีโครงการฝึกอบรมระดับโลกเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงาน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส ทางอาชีพให้พนักงานได้ร่วมงานกับบริษัทในเครือโซลเวย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก นั่นหมายความว่าเมื่อร่วมงานกับวีนิไทย คุณจะมีหลากหลายช่องทางที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญ และส่งเสริมความสำเร็จของตนเองบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีฐานลูกค้าครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียโดยยึดพื้นฐานของปรัชญา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่จะต้องสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจควบคู่ไปกับกระบวนการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผงพลาสติกพีวีซี โซดาไฟ และอีพิคลอโรไฮดริน ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญและจำเป็นในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโลก และมีสารตั้งต้นดังกล่าวเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ

ประวัติบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ในปี พ.ศ.2532 วีนิไทยได้ดำเนินการก่อตั้งบริษัทในการเป็นผู้นำด้านการผลิตพีวีซี วีซีเอ็ม คลอรีน และผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น โซดาไฟ เป็นต้น วีนิไทยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบนชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของจังหวัดระยอง ผู้ถือหุ้นใหญ่ของวีนิไทยคือ บริษัท Solvay Vinyls Holding AG และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซีจำนวน 2 โรงงาน (ชนิดซัสเพนชั่น และอีมัลชั่น) โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (วีซีเอ็ม) 1 โรงงาน โรงงานผลิตเอทิลีนไดคลอไรด์ (อีดีซี) 1 โรงงาน และโรงงานผลิตคลอร์อัลคาไล (เอ็มซีเอ) จำนวน 1 โรงงาน และโรงงานทั้งสามส่วนนี้ทำให้กระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็นการผลิตแบบครบวงจร โดยพึ่งพาวัตถุดิบ และสาธารณูปโภคที่จัดหาได้ภายในประเทศทั้งหมด อาทิ การจัดซื้อเอทิลีนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [เดิมชื่อ “บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)]” ซื้อเกลือจากบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และซื้อกระแสไฟฟ้าจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) อนึ่งเพื่อความมั่นคงในด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นบางส่วนในบริษัท เกลือพิมาย จำกัด

โรงงานผลิตคลอร์อัลคาไล ผลิตคลอรีนซึ่งนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตวีซีเอ็ม และให้ผลิตภัณฑ์ร่วมคือ โซดาไฟ และยังให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น คือ ก๊าซไฮโดรเจน และสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ บริิษัทฯ นำมาจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้นำเข้าอีดีซี และวีซีเอ็มเมื่อมีความจำเป็น

สถานที่ติดต่อบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) Vinythai Public Co., Ltd.
ที่อยู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไอ-3 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-3112-20, 0-3868-3122-5
โทรสาร 0-3868-3048-9
เว็บไซต์  www.vinythai.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ