บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  General Environmental Conservation Public Company Limited

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง General Environmental Conservation Public Company Limited

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 03/04/2015, 15:11, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  General Environmental Conservation Public Company Limited

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดกากของเสียจากกระบวนการผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง กากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตสินค้าอุปโภคของโรงงานอุตสาหกรรม เหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาเป็นอันตราย ต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวไทย จากความมุ่งหวังของภาครัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหา การจัดการกากอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดตั้งบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ เจนโก้ ขึ้นเพื่อ เป็นกลไกสำคัญในการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับผลกระทบจากกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี 2537 ที่ เจนโก้ ถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะบริษัทจำกัด จนกระทั่งเติบโตเป็นบริษัทมหาชนในปัจจุบันโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ร่วมถือหุ้นหลักของเจนโก้ เพื่อกำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและ ประชาชนทั่วไป ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,080 ล้านบาท โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ เจนโก้ ประกอบด้วยประชาชนและนักลงทุนทั่วไปจำนวน 84.72% กระทรวงอุตสาหกรรม 13.89% และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 1.39%

ทุนจดทะเบียน 2,230,000,000 บาท (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 910,580,100 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) General Environmental Conservation Public Company Limited
ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ที่อยู่ เลขที่ 5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6 ,0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157
เว็ปไซต์ www.genco.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ