บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bangkok Cogeneration Company Limited (BCC)

บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bangkok Cogeneration Company Limited (BCC)

หมวดหมู่: นิคมฯมาบตาพุด, 03/04/2015, 23:14, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Bangkok Cogeneration Company Limited (BCC) บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัดประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า การกำเนิดพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานกล และมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนในขณะเดียวกัน โดยอาศัยเชื้อเพลิงแหล่งเดียวกัน ประสิทธิภาพของระบบผลิตพลังงานความร่วมสูงถึง 80% เมื่อเทียบกับระบบผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวที่มีประสิทธิภาพ 40% (ภาพความแตกต่างระหว่างการใช้พลังงานแบบทั่วไปและแบบ COGENERATION)  เทคโนโลยีระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วมสามารถแบ่งลักษณะการทำงานเป็น 2 รูปแบบ  โดยพิจารณาจากลำดับการนำพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ว่าก่อน หรือหลังการผลิตพลังงานกล ถ้าหากระบบผลิตพลังงานกลก่อนแล้วนำพลังงานความร้อนที่เหลือไปใช้ประโยชน์ แบบนี้จะเรียกว่า “ระบบโคเจนเนอเรชั่นวัฏจักรบน(topping cycle cogeneration) ”บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ในทางตรงกันข้าม ถ้านำพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ก่อนที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานกล เรียกว่า “ระบบ โคเจนเนอเรชั่นวัฏจักรล่าง(bottoming cycle cogeneration) ” ซึ่งความเหมาะสมของแต่ละรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม โดยระบบ โคเจนเนอเรชั่นวัฏจักรบนเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ สิ่งทอและโรงกลั่นน้ำมัน ส่วนระบบโคเจนเนอเรชั่นวัฏจักรล่างเหมาะกับ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความร้อนที่มีอุณหภูมิและความดันสูง เช่น อุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตแก้ว และ อุตสาหกรรมเคมี
บริษัท โคเจนเนอเรชั่นสามารถผลิตพลังงานกลได้จากเครื่องต้นกำลัง 3 ชนิด คือ
1) ระบบกังหันไอน้ำ (2) ระบบกังหันก๊าซ และ (3) ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ( internal combustion engine )

สถานที่ติดต่อบริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด Bangkok Cogeneration Company Limited (BCC)
ที่อยู่ 16 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไอ-1 ถนนมาบตาพุด-ระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3868-5837-9
โทรสาร 0-3868-5840
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
เว็ปไซต์ www.bkkcogen.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ