บริษัท ไทยอาซาฮี โซดาไฟ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd

บริษัท ไทยอาซาฮี โซดาไฟ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 06/04/2015, 13:54, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยอาซาฮี โซดาไฟ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd

บริษัท ไทยอาซาฮี โซดาไฟ จำกัด ได้ถือกำเนิดมาในปี พ.ศ. 2507 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักธุกิจชาวไทย และบริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อกิจการอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยเริ่มผลิตโซดาไฟในปี พ.ศ. 2509 จากนั้นได้เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นในหลายๆด้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด” ใช้ชื่อย่อว่า THASCO แต่หลังจากนั้นได้มีนโยบายจากทางประเทศญี่ปุ่น ให้เปลี่ยนชื่อบริษัทภาษาอังกฤษเป็น “AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd” โดยชื่อภาษาไทยคงเดิม และใช้ชื่อย่อว่า ACTH เหตุการณ์สำคัญๆตลอดจนความสำเร็จต่างๆซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้บริษัท ไทยอาซาฮี โซดาไฟ จำกัด
2507 ก่อตั้งบริษัทฯ และเริ่มก่อตั้งโรงงาน
2509 เริ่มทำการผลิตโซดาไฟจากโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการ
2512-2526 ได้ทำการขยายโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐานป้อนให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่กำลังขยายตัว
2528 ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ในการผลิตเกลือบริสุทธิ์เพื่ออุตสาหกรรม สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบของบริษทฯ
2530 เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตเกลือบริสุทธิ์
2532 เริ่มทำการผลิตเกลือบริสุทธิ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากยุโรปทำการขยายกำลังการผลิตโซดาไฟเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
2534 ได้ทำการขยายการผลิตเกลือบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าตัว โดยได้รับการสนับสนุนจาก BOI
2537 บริษัทฯ ได้แยกโรงงานผลิตเกลือบริสุทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมา และจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยร่วมทุนกับ บริษัท วินีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจาก BOI เพื่อทำการก่อสร้างโรงงานผลิตสารเคมีพื้นฐานเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง
2539-2540 เริ่มทำการผลิตเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯจากโรงงานที่มาบตาพุด โดยเริ่มจากการผลิตโปตัสเซียมคาร์บอเนต และตามด้วยเคมีภัณฑ์พื้นฐานทุกตัวของบริษัทฯในปี พ.ศ. 2540
2541 โรงงานสมุทรปราการได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO 9002: 1994 จาก BVQI
2542 เริ่มการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดเม็ดแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย
2543 โรงงานระยองได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO 14001: 1996 จาก BVQI
2544 ได้มีการขยายการลงทุนจาก บริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) โดยเข้าถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
2547 โรงงานระยองได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2000 จาก BVQI
2548 ได้เปลี่ยนกระบวนการผลิตโซดาไฟที่โรงงานสมุทรปราการในส่วนที่ใช้ระบบเซลปรอท (Mercury Cells Process) มาเป็นกระบวนการที่ใช้ Ion-exchange Membrane แทน ได้รวมประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9001:2000 จาก BVQI ของทั้งสองโรงงานของบริษัทฯ เข้าด้วยกันเป็นฉบับเดียวกัน
2549 ขยายกำลังการผลิตโซดาไฟเพิ่มเติมที่โรงงานระยอง โดยได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI ทำให้บริษัทณ คงไว้ซึ่งการเป็นผู้ผลิตโซดาไฟรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
2550 ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ เป็น AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd โดยคงชื่อภาษาไทยไว้เหมือนเดิม และเปลี่ยนชื่อย่อเป็น ACTH

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยอาซาฮี โซดาไฟ จำกัด AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd
ที่อยู่ 4 ซอย G-12 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก, ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์, ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง, 21150
Tel. 038 868-3573
Fax :038 683576
Emergency line: 038-683572 Ext. 191
website : www.acth.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ