บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง PTT Asahi Chemical Co.,Ltd.

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง PTT Asahi Chemical Co.,Ltd.

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 08/04/2015, 13:52, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง PTT Asahi Chemical Co.,Ltd.

ในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2549 บริษัทฯ ได้มีการประชุมการจัดตั้งบริษัท และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติตราสัญลักษณ์องค์กร ซึ่งถือได้ว่าบริษัทมีตราสัญลักษณ์องค์กรเป็นครั้งแรก

สัญลักษณ์ของบริษัทฯ (Logo) ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ด้านซ้ายเป็นสัญลักษณ์ของปตท. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นรูปเปลวเพลิงของก๊าซธรรมชาติสีฟ้าสดใส ล้อมรอบหยดน้ำมัน สีน้ำเงินเข้ม รวมทั้งพลังงานสีแดงเพลิงภายใน
ด้านขวาของสัญลักษณ์ปตท. ประกอบด้วยตัวอักษรสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นฐาน และส่วนยอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนฐาน เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษของบริษัทผู้ร่วมทุน “Asahi” ซึ่งมีการไล่สีจาก น้ำเงินเข้มตรงบริเวณฐานขึ้นไปเป็นสีฟ้าบริเวณด้านบนของตัวอักษร
ส่วนยอด เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ “ptt” สีน้ำเงินเข้มวางเหนือคำว่า “Asahi”บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

ความเป็นมา
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC) บริษัทในกลุ่มปตท. เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทพลังงานแห่งชาติของประเทศไทย อาซาฮี คาเซอิ เคมิคอลส์ คอร์ปอเรชั่น (Asahi Kasei Chemicals Corporation) ผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลกจากประเทศญี่ปุ่นและ มารุเบนี่ คอร์ปอเรชั่น (Marubeni Corporation) บริษัทการค้าปิโตรเคมีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 48.5% 48.5% และ 3% ตามลำดับ PTTAC จึงมีความโดดเด่นในทุกด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี วัตถุดิบ การผลิตและการตลาด

บริษัทฯก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พศ.2549 เพื่อก่อสร้างโรงงาน AN และ MMA เพื่อผลิตสาร AN ปริมาณ 200,000 ตันต่อปี และสาร MMA ปริมาณ 70,000 ตันต่อปี

factory
โรงงาน AN และ MMA ของ PTTAC จะเป็นโรงงานผลิตสาร AN แห่งแรกของประเทศไทยโดยจะใช้ก๊าซโพรเพนจากโรงแยกก๊าซของปตท. เป็นวัตถุดิบหลักซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าสาร AN กว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทต่อปี เพิ่ม ปริมาณการส่งออกสาร MMA มูลค่ากว่าห้าพันล้านบาท ลดการขาดดุลทางการค้า สร้างเม็ดเงินให้ประเทศ สร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งยังเป็นการสร้างบุคลากร ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรของประเทศ

ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นหลัก และดำเนินการก่อสร้างและเตรียมการผลิต โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ มีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามข้อบังคับของกฎหมาย เพราะบริษัทฯตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมและเติบโตเคียงคู่กันได้

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (PTTAC) บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทพลังงานแห่งชาติของประเทศไทย Asahi Kasei Chemicals Corporation ผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลกจากประเทศญี่ปุ่นและ Marubeni Corporation บริษัทการค้าปิโตรเคมีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 48.5% 48.5% และ 3% ตาม ลำดับ PTTAC จึงมีความโดดเด่นในทุกด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี วัตถุดิบ การผลิตและการตลาด บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พศ. 2549 เพื่อก่อสร้างโรงงาน AN และ MMA เพื่อผลิตสาร AN ปริมาณ 200,000 ตันต่อปี และสาร MMA ปริมาณ 70,000 ตันต่อปี

AN (Acrylonitrile) เป็นสารปิโตรเคมีที่ใช้ในการผลิต เส้นใยอะคริลิค เพื่อผลิตเป็นเสื้อผ้า พรม ผ้าห่ม ABS/SAN เพื่อผลิตเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และส่วนประกอบ ของรถยนต์ด้วยคุณสมบัติที่ทนแรงกระแทกได้ดี ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตสารนี้ได้และต้อง นำเข้าทั้งหมดกว่า 130,000 ตันต่อปี

MMA (Methyl Methacrylate) เป็นสารที่ใช้ในการผลิตสี และสามารถนำไปผลิตเป็น สาร PMMA (Poly Methyl Methacrylate) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของจอ LCD โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ ป้ายโฆษณา ไฟท้ายรถยนต์ และกระจกเทียม และสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูงอีกเป็นจำนวนมาก

โรงงาน AN และ MMA ของ PTTAC จะเป็นโรงงานผลิตสาร AN แห่งแรกของประเทศไทยโดยจะใช้ ก๊าซโพรเพนจากโรงแยกก๊าซของปตท. เป็นวัตถุดิบหลักซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าสาร AN กว่าหนึ่งหมื่น ล้านบาทต่อปี เพิ่มปริมาณการส่งออกสาร MMA มูลค่ากว่าห้าพันล้านบาท ลดการขาดดุลทางการค้า สร้างเม็ดเงินให้ประเทศ สร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งยังเป็นการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรของประเทศ

ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นหลัก และดำเนินการก่อสร้างและ เตรียมการผลิตโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ มีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามข้อบังคับของกฎหมาย เพราะบริษัทฯตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมและเติบโตเคียงคู่กันได้

สถานที่ติดต่อบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด PTT Asahi Chemical Co.,Ltd.
ที่อยู่ 8 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3897-4800
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
เว็ปไซต์ www.pttac.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ