บริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Thai Diamond Gas Company Limited

บริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Thai Diamond Gas Company Limited

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 08/04/2015, 22:43, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัด นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Thai Diamond Gas Company Limited   เป็นบริษัทประกอบกิจการผู้ผลิตสารเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติก บริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้ง 15 มีนาคม 2548 โดยจดทะเบียนลงทุน 3,500 ล้านบาท บริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบรรจุ และจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมมานานกว่า 10 ปี ภายใช้มาตรฐานการรับรองโดย สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจำหน่ายก๊าซออกซิเจน (Oxygen) ทางอุตสาหกรรม และทางการแพทย์, ก๊าซอาร์กอน (Argon), ก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen),ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (Carbon Dioxide),ก๊าซไนตรัสอ๊อกไซด์ (Nitrous Oxide), และก๊าซอะเซทีลีน (Acetylene) ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ ได้ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น และเพื่อตอบสนอง ความต้องการที่ว่านั้น ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ จึงได้เปิดสาขาเพื่อให้เกิด ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า อีกทั้งเพื่อ ให้ครอบคลุมความต้องการในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดได้เปิดสาขาให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว 6 สาขา ได้แก่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัด ระยอง 2. บริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัด ระยอง และจังหวัด ชลบุรี 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์อ๊อกซิเจน ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากแซงออกซิเย่น ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัด จันทบุรี 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอ็อกซิเจน ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัด ตราด อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สามารถตรวจสอบภาชนะจุก๊าซ ประเภท 1 ตามประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบ ภาชนะบรรจุก๊าซ พ.ศ 2550 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความ ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับ การผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ การตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ตามประกาศฉบับนี้ต้องกระทำโดยหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติ การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมว่า ด้วยข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบให้ เป็นหน่วยตรวจสอบบริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัดบริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัด 2

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัด Thai Diamond Gas Company Limited

ที่อยู่ 116-117 หมู่ 5 ถ.หลวงสาย 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

โทร 038-968-655

โทรสาร. 038-968-658

เว็ปไซต์ tgpgas.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ