บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง STP&I Public Company Limited

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง STP&I Public Company Limited

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 24/04/2015, 0:26, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง STP&I Public Company Limited ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 และมีประสบการณ์ในธุรกิจแปรรูปเหล็กมากว่า 37 ปี โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย

บริษัทฯ มีฐานการผลิตหลัก ได้แก่ โรงประกอบโครงสร้างเหล็กที่จังหวัดชลบุรี โรงประกอบโครงสร้างเหล็กที่จังหวัดระยอง โรงประกอบท่อที่อ.ศรีราชา และโรงประกอบโรงงานสำเร็จรูป ที่ท่าเรือแหลมฉบัง มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 115,000 ตัน/ปี โดยในปีพ.ศ. 2553 และปีพ.ศ. 2554 บริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตที่ ประมาณร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตรวม
ในปีพ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด (“STIT”) และบริษัท เอส ที ไอ ที 2011 จำกัด (“STIT 2011”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด จำหน่ายและให้เช่าเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ใน อุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการด้านวิศวกรรม
บริษัท เอส ที ไอ ที 2011 จำกัด จำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องจักร ในการก่อสร้าง รับจ้างทำงานเกี่ยวกับเหล็ก
บริษัท แอลจีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ลงทุน (Holding Company)

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก โดยสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
งานออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering) ให้บริการออกแบบและเขียนแบบรายละเอียดงานโครงสร้างเหล็ก และระบบท่อ โดยใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ และโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความสามารถเฉพาะด้านและมีประสิทธิภาพสูง

งานแปรรูปเหล็ก (Fabrication) ให้บริการแปรรูปโครงสร้างเหล็กและระบบท่อ รวมทั้ง งานเหล็กประเภทอื่นๆ โดยงานแปรรูปจะดำเนินการในโรงงานของบริษัทที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

งานก่อสร้าง (Construction) ให้บริการก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยงานก่อสร้างนี้ จะดำเนินการที่ที่ตั้งของแต่ละโครงการ หรือหากเป็นโรงงานสำเร็จรูป (Module) ก็จะดำเนินการก่อสร้างที่โรงประกอบของบริษัท แล้วจึงทำการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งที่ที่ตั้งของโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) บริษัทฯให้บริการแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก โดยใช้เหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โครงสร้างเหล็กที่บริษัทฯรับดำเนินการจะเป็นงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ได้แก่
โครงสร้างเหล็กของอาคารในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น
โครงสร้างเหล็กที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารสูง อาคารสนามบิน หรือโครงสร้างหลังคา (Roof Structure) ของอาคารประเภทต่างๆ
โครงสร้างเหล็กในงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น สะพาน ทางยกระดับ เป็นต้น
โครงสร้างเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรซึ่งใช้ในงานก่อสร้าง (Construction Equipment and Mechanical Parts) รวมถึงงานเหล็กทั่วไป (General Steelwork) เช่น โครงสร้างสำหรับจานรับสัญญาณโทรคมนาคม (Antenna Structure) โครงสร้างเสาสายไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line Tower) เป็นต้น

ระบบท่อ (Piping) บริษัทฯ ให้บริการประกอบท่อ และติดตั้งระบบท่อ ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงแยกก๊าซ และงานนอกชายฝั่งทะเล เป็นต้น งานระบบท่อส่วนใหญ่จะดำเนินการที่โรงงานของบริษัทฯ ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ออกแบบ เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการติดตั้งที่โครงการ หลังจากนั้นจะนำไปประกอบเป็นระบบท่อ ณ สถานทีตั้งของโครงการ บริษัทฯได้ทำการประกอบและเชื่อมท่อ รวมทั้งติดตั้งให้กับโครงการต่างๆ ภายในประเทศและได้ส่งออกให้กับหลายโครงการในต่างประเทศทั่วโลก

โรงงานสำเร็จรูป (Module) บริษัทฯดำเนินธุรกิจการประกอบโรงงานสำเร็จรูป ( Module) ที่โรงประกอบของบริษัทฯซึ่งตั้งอยู่ใกล้ และมีทางออกสู่ท่าเรือน้ำลึก เพื่อความสะดวกในการขนส่งโครงสร้างระบบขนาดใหญ่นี้ไปยังที่ตั้งของโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงงานสำเร็จรูปเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ เช่น โครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ ภาชนะความดัน เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆตามแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม โรงงานสำเร็จรูป ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่องานก่อสร้างที่อยู่นอกชายฝั่งทะเล แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งทะเล รวมไปถึงโครงการก่อสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บนฝั่งทั่วไปที่มีข้อจำกัดในด้านสถานที่ในการก่อสร้าง หรือขาดแคลนแรงงาน หรือมีต้นทุนแรงงานสูง หรือต้องการลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง หรือมีความจำเป็นอื่นๆที่ต้องลดปริมาณการทำงานในบริเวณที่ตั้งโครงการ เป็นต้น

งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ (Other Steelwork) The Company has provided other Fabrication steel such as pressure vessel work includes drum, reactor, columns, splitter towers, stream drums, and separators under ASME standards. STP&I also designs spherical tanks and large diameter storage tanks under various standards. These tanks are used for storing liquids or gas in refineries, and for production process in power plants and petrochemical plants.

สถานที่ติดต่อโรงงานระยอง บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) STP&I Public Company Limited
45/10 หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร. 038 606-302-14
แฟกซ์. 038 606-315
Email : contact@stpi.co.th
เว็ปไซต์ : www.stpi.co.th

แผนที่บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) STP&I Public Company Limited

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ