บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Egco Cogeneration Power Plant

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Egco Cogeneration Power Plant

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 24/04/2015, 23:31, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Egco Cogeneration Power Plant  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล เพื่อสร้างต้นแบบของการแปรรูปรัฐ วิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยการบริหารงานแบบเอกชนและเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยในวันที่ 16 มกราคม 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ได้รับหุ้นบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เอ็กโกดำเนินธุรกิจในรูปบริษัทโฮลดิ้ง ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ โดยประกอบธุรกิจลหลักในการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน ทั้งในส่วนของการเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้างแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้แสวงหาลู่ทางการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องและเกื้อกูลกับธุรกิจหลักทางด้านพลังงาน เพื่อรักษาความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่มั่นคง และการเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจรับใช้สังคมไทย เอ็กโกมีนโยบายและแนวทางอันชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและขยายการเจริญเติบโต ควบคู่ไปกับการธำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม เพื่อรักษาดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร และการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 28 มกราคม 2546 โดยจดทะเบียนลงทุน 1,400 ล้านบาท โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย 111.88 เมกะวัตต์ บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัดได้ก่อตั้งอยู่ในมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

สถานที่ติดต่อบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด Egco Cogeneration Power Plant
ที่อยู่ 222 หมู่ 8 มาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ 0-3863-7051-8
เว็ปไซต์ www.egco.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ