บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED

หมวดหมู่: นิคมฯอมตะซิตี้, 28/04/2015, 1:00, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED เริ่มประกอบธุรกิจเมื่อปี 2526 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 22 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตท่อและข้อต่อพลาสติก ที่ทำจากโพลีเอทิลีน (Polyethylene ,PE) และโพลีโพรไพลีน (Polypropylene, PP) เน้นการผลิตท่อพลาสติกประเภทโพลีเอทีลีนที่มีความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene , HDPE) ซึ่งใช้เป็นท่อน้ำดื่มเป็นหลัก

โดยเริ่มแรกมีบริษัท เคดับเบิ้ลยูเอชไป๊ป จำกัด (KWH Pipe Ltd.,) ซึ่งอยู่ในประเทศฟินแลนด์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 90 ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้ง และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2538 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทและเรียกชำระแล้วจำนวนเงิน 299,938,000 บาท บริษัท เคดับเบิ้ลยูเอชไป๊ป จำกัด (KWH Pipe Ltd.,) จึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 65.99

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัท เคดับเบิ้ลยูเอชกรุ๊ป จำกัด (KWH Group Ltd) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ควบรวมกิจการกับ Uponor Corporation ทำให้เกิดบริษัทใหม่ คือ Uponor Infra Oy ซึ่งกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สัดส่วน 65.99% โดยผลของการควบรวมกิจการบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท Uponor Infra Oy ได้ทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 197,928,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.99% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสุมาลี อ่องจริต , บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด, นายชัย ชีวมงคล และนายชงก์ รังสิพราหมณกุล จึงมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทโดยมีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารซึ่งแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 อย่างไรก็ตาม ภายใต้สัญญาอนุญาตใช้สิทธิ (Licensing Agreement) กับบริษัท Uponor Infra Oy บริษัทยังคงสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทท่อ HDPE ภายใต้เครื่องหมายการค้า WEHOLITE ได้เท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์สินค้าอื่น เช่น ท่อดำ , ท่อผนัง 2 ชั้น และท่อขนาดเล็กใช้ในงานประปาภายในอาคาร บริษัทอยู่ระหว่างกำหนดแบรนด์ที่จะใช้ต่อไปในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงยังสามารถดำเนินธุรกิจตามปกติต่อไปได้ทั้งภาคการผลิตและภาคการขาย

สถานที่ติดต่อบริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่อยู่ โรงงาน 7/214 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มาบยางพร ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ 0-3865-0300-11
โทรสาร 0-3865-0299, 0-3865-0312
เว็บไซต์ www.wiik-hoeglund.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ