บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จังหวัดระยอง

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/05/2015, 21:49, ชม: 0 ครั้ง

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จังหวัดระยอง : สิ่งพิเศษในการทำงานที่มิชลินคืออะไร คำตอบที่ได้จากฌอง-มิเชล กิยง หัวหน้าฝ่ายบุคคลของกลุ่มบริษัทมิชลิน « โอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้าในวิชาชีพหลัก อาชีพของคุณจะมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระดับความรับผิดชอบ และการย้ายสายงาน และแม้แต่การย้ายไปทำงานในประเทศอื่นๆ นับเป็นงานที่น่าท้าทายอย่างแท้จริง »

ลักษณะงานแบบไหนที่คุณกำลังมองหา
คำตอบที่ได้จากฌอง-มิเชล กิยง หัวหน้าฝายบุคคลของกลุ่มบริษัทมิชลิน

” เราคัดเลือกคนสำหรับงานหนึ่งๆ และไม่ใช่เพื่ออาชีพหลักเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบุคลิกภาพของเขาหรือเธอ ความสามารถ และประสบการณ์ ยังคงมีความสำคัญอยู่มาก
ไม่ว่าจะเป็นคนจบใหม่ หรือคนมีประสบการณ์ เส้นทางการเจริญเติบโตที่เราวางให้สำหรับพนักงานแต่ละคนจำเป็นจะต้องมีความก้าวหน้าทั้งในด้านหน้าที่การงานและสถานที่ทำงาน
ความสามารถในการปรับตัวของผู้สมัคร และ ขีดความสามารถในการเติบโต รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปพร้อมกับบริษัท ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจรับเข้าทำงาน ”

การจัดการอาชีพบริษัทสยามมิชลิน ระยอง
แรงบันดาลใจในอาชีพของคุณจะถูกจัดไว้ตามความต้องการและนำมาใช้เมื่อถึงเวลา
ตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้าทำงาน ถือว่าคุณเริ่มต้นสร้างยานพาหนะที่จะนำพาคุณไปสู่อนาคตตามสาขาอาชีพหลักของคุณ และ ผู้ขับเคลือนยานพาหนะนั้นก็คือตัวคุณนั่นเอง
คุณจะมีโอกาสได้เลือกอาชีพและแนวทางความเจริญก้าวหน้าในสายงานตามสาขาอาชีพของคุณ และยังมีโอกาสเปลี่ยนไปทำในสาขาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอีกด้วย
การจัดการอาชีพบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (โรงงาน ระยอง, RYG)
ภาพรวมระดับโลกของมิชลินบริษัทสยามมิชลิน ระยอง
มีพนักงานสัญชาติต่างๆ กว่า 120 สัญชาติทำงานในกลุ่มบริษัทของเรา
ในแต่ละวันจะมีพนักงาน 1 คน ที่เดินทางออกจากประเทศของตน และมีอีก 1 คน ที่เดินทางกลับมา

ภาพรวมในระดับประเทศของสยามมิชลินในปี 2012
เรารับพนักงานต่างชาติ 110 คน จากประเทศต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินเดีย เยอรมนี เบลเยียม สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สเปน ฯลฯ
เราส่งพนักงานคนไทย 30 คน ไปทำงานในประเทศต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน ฯลฯ

การเรียนรู้และการพัฒนาบริษัทสยามมิชลิน ระยอง
คุณจะได้รับการสอนงานในแต่ละขั้นตอนทันทีที่คุณเข้าร่วมงานกับบริษัท และ เมื่อคุณเปลี่ยนงานที่แตกต่างไปจากเดิม คุณก็จะได้รับการฝึกฝนในสายอาชีพใหม่ของคุณ

เมื่อคุณเริ่มต้นทำงาน
เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้คุณเข้าในจุดมุ่งหมายของบริษัท คุณจะได้รับการอบรมโดยการแนนำเป็นการส่วนตัวเพื่อให้เหมาะกับความเข้าใจของแต่ละบุคคล

เมื่อคุณเปลี่ยนหน้าที่การงานแต่ละครั้ง
คุณและผู้จัดการของคุณจะช่วยกันร่างแผนการฝึกอบรมสำหรับคุณ เพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะสามารถปรับตัว และปฎิบัติงานในตำแหน่งใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกด้วยการปฏิบัติจริง
แต่ละปี หัวหน้าของคุณจะช่วยคุณร่างแผนปฎิบัติในการพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในอาชีพของคุณ หรือพัฒนาทักษะทั่วไป เพื่อเตรียมตัวคุณสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น

คุณภาพการจัดการบริษัทสยามมิชลิน ระยอง
คุณจะได้มีโอกาสทำงานกับผู้จัดการของคุณอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
การพัฒนาบุคลากรเป็นหนี่งในความรับผิดชอบหลักสามประการของผู้จัดการที่ทำงานกับมิ

ผู้จัดการของคุณจะช่วยพัฒนาคุณให้ประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ ที่คุณได้รับมอบหมาย ทั้งยังช่วยให้คุณสามารถรับผิดชอบได้มากขึ้น
ในแต่ละปี ผู้จัดการของคุณจะกำหนดวัตถุประสงค์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณ และร่วมกับคุณ โดยจัดทำแผนปฏิบัติในการพัฒนาขีดความสามารถของคุณ
เมื่อคุณปฏิบัติหน้าที่มาได้ระยะหนึ่ง ผู้จัดการของคุณจช่วยคุณร่างแบบทบทวนความรู้ ความสามารถของคุณ เพื่อช่วยให้คุณได้ทราบถึงพัฒนาการของคุณ และสามารถนำไปปรึกษากับCareer Managerถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณในลำดับต่อไป

ผู้จัดการจะถูกประเมินตามคุณสมบัติด้านทักษะการบริหาร(Managerial Skills)ของตนทุกๆ ปี

คุณภาพชีวิตการทำงานบริษัทสยามมิชลิน ระยอง
สภาพการทำงานที่เอื้อต่อการแสดงอัจฉริยภาพของคุณ

มิชลินดำเนินการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงาน อันเป็นหลักประกันว่าคุณจะได้มีสิ่งแวดล้อมการทำงานที่น่าพึงพอใจ ทันสมัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลย์ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยดูแลสุขภาพของพนักงาน

ความพึงพอใจในการอยู่ร่วมกันบริษัทสยามมิชลิน ระยอง
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กีฬา กิจรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน โดยจัดตั้งโดรงการ16โครงการเพื่อให้แต่ละ ไซด์งานได้คัดเลือกโครงการเพื่อสนับสนุนชุมชน ไม่ว่าจะเป็น โครงการสำหรับเด็ก และโรงเรียน หรือ โครงการสำหรับส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีวันfamily dayเพื่อให้พนักงานได้พบปะ และทำกิจกรรมร่วมกัน

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเขตANA(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย)
เนื่องจากบริษัทมีพนักงานชาวต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมากและ ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่สะดวกสบายในการอยู่อาศัยและง่ายต่อการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น พนักงานต่างชาติของเราจึงสามารถใช้ชีวิตและทำงานที่นี่ ได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งยังได้ประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจและมีกิจกรรมให้ทำมากมายสำหรับผู้ที่มีบุตรมาด้วย กรุงเทพฯ มีโรงเรียนจำนวนมากและคุณภาพการสอนที่ใช้ได้ ส่วนในต่างจังหวัดก็มีธรรมชาติและการต้อนรับอันอบอุ่นของคนท้องถิ่น ประเทศไทยยังเป็นหนี่งในประเทศลำดับต้นๆ ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและยั่งยืน ดังนั้นเราจึงส่งพนักงานจากประเทศต่างๆ จำนวนมากทั่วโลกมาที่นี่ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้คนที่มีความแตกต่างกันหลากหลายด้านให้มาปรับตัวอยู่ร่วมกัน ในทางกลับกัน ความท้าทายเหล่านี้ลดลงได้ด้วยการทำงานเป็นทีมและให้ผลที่ดีที่สุด

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ โดยมีโรงงานกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
สำนักงานใหญ่ที่สนามเป้า สามารถเดินได้จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และ สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก จากในเมืองและนอกเมือง และยังใกล้สถานที่อื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านค้า ร้านอาหาร

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆบริษัทสยามมิชลิน ระยอง
ค่าตอบแทนของพนักงานทุกคนมีความยุติธรรมและดึงดูดใจ โดยมีการเปรียบเทียบราคาตลาดตามระดับของความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

นโยบายการให้เงินค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ทั่วโลกมุ่งเน้นที่หลัก 3 ประการดังต่อไปนี้

การตระหนักถึงระดับความรับผิดชอบของคุณ
การตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานของคุณและการมีส่วนร่วมต่อกลุ่มบริษัทโดยรวม
การมีส่วนในการออมเงินของคุณใน“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ”และ ประกันสังคม

บริษัทมิชลินมีข้อเสนอในด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ สวัสดิการ และรายได้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งพนักงานยังมีโอกาสที่จะได้ไปทำงานในประเทศต่างๆ อีกด้วย
เราคำนึงถึงผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะต่อตัวพนักงานเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงานอีกด้วย เช่น สวัสดิการในการรักษาพยาบาล ทันตกรรม ทุนการศึกษาสำหรับบุตร และแพ็คเก็จการแต่งงาน

สถานที่ติดต่อบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (โรงงาน ระยอง, RYG)
ที่ตั้ง เลขที่ 129 หมู่ 3 ถนน หนองละลอก- บ้านค่าย ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง 21120
โทร. 038-928500
เว็บไซต์ www.michelincareers.com

แผนที่บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จังหวัดระยอง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ