บริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ Bangkok Synthetics Co., Ltd. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ Bangkok Synthetics Co., Ltd. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: นิคมฯเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด), 27/10/2016, 16:19, ชม: 0 ครั้ง

บริษัทกรุงเทพซินธิติกส์ Bangkok Synthetics Co., Ltd. เป็นบริษัทผลิต Mix C4 รายแรกของไทยและส่งออกรายใหญ่ที่สุดใจภูมิภาค และโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ S-SBR (Solution Polymerization Styrene-Butadiene Rubber)

%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%81-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e-%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b8%a3

วิสัยทัศน์ นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณค่า
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ไม่มีอันตราย กับทุกคน ทุกเวลา
พันธกิจที่ 2 เหนือกว่าคู่แข่งโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้าน
:: ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
:: ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
:: ความน่าเชื่อถือในการจัดหาจัดส่ง
พันธกิจที่ 3 ตั้งมั่นต่อข้อผูกพันที่มีกับ
:: ลูกค้า
:: ชุมชนและสังคม
:: ซึ่งกันและกัน
พันธกิจที่ 4 เติบโตอย่างมีคุณค่าในฐานะคู่ค้าที่เชี่ยวชาญในนวัตกรรมใหม่
ประเภทสวัสดิการ (จ่ายเป็นเงิน)
1. โบนัส
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
3. ค่าเช่าบ้าน (เฉพาะพนักงานโรงงาน)
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานประจำต่างจังหวัด
(เฉพาะพนักงานโรงงาน)
6. เงินค่าเข้ากะ
7. เงินช่วยเหลือเงินสมรส
8. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
9. ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางนอกเขตปฏิบัติงานปกติ
10. เงินเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
11. เงินค่าการทำงานบริเวณพื้นที่ Finishing
12. เงินช่วยเหลือค่าออกกำลังกาย
13. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (ทุนเรียนดี)
14. เงินช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยทางธรรมชาติ
ประเภทสวัสดิการ (สิทธิประโยชน์ที่ไม่จ่ายเป็นเงิน)

1. การประกันสุขภาพ
(พนักงาน-คู่สมรส-บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย)
2. ประกันชีวิต
3. เครื่องแบบพนักงาน
4. รางวัลอายุงาน
5. รถรับส่งพนักงานประจำโรงงาน (รถบัส-รถตู้)
6. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน
7. เงินช่วยเหลือค่าฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A&B
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. ประกันเดินทาง กรณีไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
10. การจัดสถานที่ออกกำลังกาย
11. ค่าพาหนะและค่าที่พัก กรณีฝึกอบรม
12. ห้องปฐมพยาบาล
13. ของขวัญวันเกิด
14. โครงการสินเชื่อเอนกประสงค์สมาชิกกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ (เพื่อการชำระหนี้สินทั้งในและนอกระบบ)
15. กองทุนประกันสังคม
16. กองทุนเงินทดแทน
17. รางวัลที่ระลึกเกษียณอาย

สถานที่ติดต่อบริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด Thai Styrenics Co., Ltd.
ที่อยู่ 5 ถนน I-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ 1 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 038-698698
โทรสาร 038-698699
เว็ป (http://www.bst.co.th/)
อีเมล webmaster@bst.co.th

map-bangkok-synthetics-co-ltd

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ