คำค้น: ที่อยู่ บริษัทไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน)